Tag: cách tạo kế hoạch tiếp thị

Học cách tạo một kế hoạch tiếp thị

Học cách tạo một kế hoạch tiếp thị

Đánh giá lợi nhuận và tiềm năng bán hàng của các khách hàng khác nhau và các phân khúc thị trường, và của các sản phẩm hoặc hoạt động khác nhau. Từ mô tả thị trường của bạn và nghiên