Tag: cơ cấu tổ chức phù hợp cho doanh nghiệp

Cách để lựa chọn cơ cấu tổ chức phù hợp cho doanh nghiệp của mình

Cách để lựa chọn cơ cấu tổ chức phù hợp cho doanh nghiệp của mình

Để tổ chức thang bậc có hiệu quả, mỗi lãnh đạo có tên trong sơ đồ chủ chốt cần được đánh giá hàng quý về ảnh hưởng của họ trong việc hoàn thành những mục tiêu cụ thể và cách