Tag: kinh nghiệm quản trị marketing

Kinh nghiệm trong quản trị marketing

Kinh nghiệm trong quản trị marketing

Khi nhận chức giám đốc dịch vụ thông tin ở Boy Scouts of America (BSA), Nate Langston biết rằng, cổng giao tiếp điện tử (portal) sẽ cải thiện đáng kể việc tiếp cận thông tin, giúp các nhà quản lý