Tag: sứ mệnh kinh doanh

Nhân tố phải có của một sứ mệnh kinh doanh rõ ràng

Nhân tố phải có của một sứ mệnh kinh doanh rõ ràng

Quy mô chiến lược của một doanh nghiệp là phạm vi hoạt động của nó. Quy mô này sẽ do các nhà quản trị thiết lập. Ví dụ, những phạm vi có thể được xác định về mặt địa lý,