Tag: tìm hiểu Mô hình 5 khoảng cách

Mô hình 5 khoảng cách trong khái niệm chất lượng dịch vụ

Mô hình 5 khoảng cách trong khái niệm chất lượng dịch vụ

Vì đặc tính của dịch vụ là vô hình, nên rất khó đo lường chất lượng và nó được định nghĩa bằng nhiều cách khác nhau tùy thuộc vào đối tượng và môi trường nghiên cứu. Trong một mô hình